Voedsel vir die Siel 14 Junie 2015

 

 

Mark 3:20-35
20 Daarna het Jesus huis toe gegaan. ‘n Menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om ‘n stukkie te eet nie.
21 Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om Hom te gaan haal, want hulle het gesê: “Hy het van sy kop af geraak.”
22 Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê: “Hy is van Beëlsebul besete!” en “Dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste dat hy bose geeste uitdrywe.”
23 Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord: “Hoe kan die Satan die Satan uitdrywe?
24 As ‘n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie;
25 en as ‘n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie.
26 As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde.
27 “Bowendien kan niemand in ‘n sterk man se huis ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof.
28 “Dit verseker Ek julle: Alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertaal wat hulle praat.
29 Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie maar bly ewig skuldig aan die sonde.”
30 Dit het Hy gesê omdat hulle gesê het: “Hy is van ‘n onrein gees besete.”
31 Sy moeder en sy broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en ‘n boodskap na Hom toe gestuur om Hom te roep.
32 ‘n Menigte mense het rondom Hom gesit. Hulle sê toe vir Hom: “Kyk, u moeder en u broers en u susters daar buite soek U.”
33 Maar Hy sê vir hulle: “Wie is my moeder en my broers?”
34 Hy het die mense aangekyk wat in ‘n kring om Hom sit en gesê: “Hier is my moeder en my broers!
35 Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder.”
Psalm 138
1 Van Dawid. Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor; dit is tot u eer dat ek sing.
2 Ek wil na u heilige tempel toe buig en u Naam roem om u liefde en trou, want U het u Naam en u woord bo alles gestel.
3 Toe ek na U geroep het, het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee.
4 Al die konings van die aarde sal U loof, Here, wanneer hulle u woord hoor,
5 hulle sal sing oor wat die Here gedoen het, want die mag van die Here is groot.
6 Ja, al is die Here hoog verhewe, Hy gee om vir die nederige, maar Hy sien van ver af deur die hoogmoedige.
7 As die nood my oorval, hou U my in die lewe teen die woede van my vyande in: U strek u hand uit, u regterhand red my.
8 Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie.
1 Sam 8:4-11, (12-15), 16-20,
4 Al die leiers van Israel het bymekaargekom en na Samuel toe in Rama gegaan.
5 Hulle het vir hom gesê: “Kyk, u het oud geword. U kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer ‘n koning oor ons aan om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is.”
6 Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het: “Gee ons tog ‘n koning om oor ons te regeer.” Samuel het tot die Here gebid,
7 en die Here het vir hom gesê: “Gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jóú nie verwerp nie; hulle het Mý verwerp as koning oor hulle.
8 Hulle het nou ook met jou gemaak wat hulle met My gedoen het sedert Ek hulle uit Egipte laat trek het tot nou toe: hulle het My verlaat en ander gode gedien.
9 Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle: sê vir hulle wat die reg van die koning is wat oor hulle sal regeer.”
10 Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat van hom ‘n koning gevra het.
11 Hy het gesê: “Dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer: julle seuns sal hy vat en party by sy wa en perderuiters aanstel, party om voor sy wa uit te hardloop,
12 party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leër, party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel, en party om sy krygstuig en uitrusting vir sy strydwaens te maak;
13 julle dogters sal hy vat om vir hom salf te meng, om vir hom te kook en te bak;
14 julle beste lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy amptenare gee;
15 van julle saaigrond en wingerde se opbrengs sal hy ‘n tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee;
16 julle beste slawe, slavinne en jong manne, en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik;
17 van julle kleinvee sal hy ‘n tiende vat, en julle self sal sy slawe wees.
18 “Daardie dag sal julle om hulp roep vanweë julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord nie.”
19 Maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê: “Nee, daar moet tog maar ‘n koning oor ons wees.
20 Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer; hy moet ons lei en ons oorloë voer.”

1 Sam (11:14-15)
14 Toe sê Samuel vir die manskappe: “Kom ons gaan na Gilgal toe en bevestig daar opnuut die koningskap.”
15 Al die manskappe is toe na Gilgal toe, en daar in Gilgal het hulle voor die Here aangekondig dat Saul koning is. Hulle het daar maaltydoffers voor die Here gebring, en Saul en al die manskappe van Israel was baie bly.
2 Kor 4:13-5:1
1 Hy het die bronsaltaar gemaak, tien meter lank, tien meter breed en vyf meter hoog.
2 Hy het ook die gegote waterbak gemaak, heeltemal rond, vyf meter in deursnee, twee en ‘n half meter hoog en met ‘n omtrek van vyftien meter.
3 Onderom die rand van die waterbak was twee rye beeste in reliëf, tien op elke halwe meter. Die beeste is saam met die waterbak in een stuk gegiet.
4 Die waterbak het gerus op twaalf gegote beeste, drie na die noorde, drie na die weste, drie na die suide en drie na die ooste gerig. Die waterbak was bo-oor hulle, en almal se agterkante was onder die bak in.
5 Die waterbak was nege sentimeter dik en sy rand was soos ‘n beker se rand in die vorm van die kelk van ‘n lelie. Dit kon ses en sestig kiloliter bevat.
6 Hy het tien waskomme gemaak en vyf aan die regterkant en vyf aan die linkerkant gesit. Daarin spoel hulle die offergereedskap af. Die waterbak is vir die priesters om in te was.
7 Hy het tien goue kandelaars gemaak volgens voorskrif en hulle in die voorste heiligdom gesit, vyf aan die regterkant en vyf aan die linkerkant.
8 Hy het tien tafels gemaak en in die voorste heiligdom gesit, vyf aan die regterkant en vyf aan die linkerkant. Hy het honderd goue komme vir besprinkeling gemaak.
9 Hy het die voorhof van die priesters ingerig en die groot binneruimte, met deure vir die binneruimte. Albei se deure het hy met brons oorgetrek.
10 Die waterbak het hy aan die regterkant, suidoos van die tempel, opgestel.
11 Hiram het die potte, die skoppe en die komme vir besprinkeling gemaak. So het hy die werk afgehandel wat hy vir koning Salomo aan die tempel van God moes doen:
12 die twee pilare met die komvormige skywe en die kapitele bo-aan die twee pilare, en ook die roosters om die twee skywe van die kapitele bo-aan die pilare toe te maak;
13 die vier honderd granate vir die twee roosters, ‘n dubbele ry granate vir elke rooster om die skywe van die kapitele bo-op die pilare toe te maak.
14 Hy het ook die waentjies en die waskomme op die waentjies gemaak,
15 die waterbak met die twaalf beeste daaronder,
16 die potte, skoppe en vurke. Al die nodige toerusting het die meestervakman Hiram vir koning Salomo vir die huis van die Here vervaardig van gepoleerde brons.
17 Die koning het hulle in die omgewing van die Jordaan, tussen Sukkot en Saretan, in kleivorms laat giet.
18 Salomo het so ‘n groot hoeveelheid van al hierdie goed laat maak dat die brons nie geweeg kon word nie.
19 Salomo het ook al die toerusting vir die tempel van God laat maak: die goue altaar, die tafels vir die offerbrood;
20 die kandelaars met die lampe wat volgens voorskrif voor die binneste heiligdom aan die brand gehou moes word, alles van suiwer goud;
21 die blomkelke, die lampe en die goue pithouers, alles heeltemal van goud;
22 die skêre, die komme vir die besprinkeling, die panne en die vuurbakke, alles van suiwer goud. Ook die ingang van die tempel, sy deure, die binnekant van die Allerheiligste en die deure van die voorste heiligdom was van goud.
1 Nadat al die werk wat Salomo aan die huis van die Here gedoen het, afgehandel is, het hy die besondere wydingsgeskenke van Dawid, sy pa, ingebring. Die silwer en goud en al die toebehore het hy in die voorraadkamers van die tempel van God gesit.